PUBLIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Publicznej Szkoły Podstawowej
w Borze Zajacińskim sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z
załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Przystajń BIP Przystajń klikając w poniższy link: