Program Rozwoju

5-letni program rozwoju szkoły na lata
2010-2015

Publiczna SzkoŁa Podstawowa
im. Adama Mickiewicza
w Borze Zajacińskim

Bór ZajaciŃski 78

42-142 Przystajń

Misja
Szkoły Podstawowej

im. Adama Mickiewicza

w Borze Zajacińskim

 

 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim wychowuje
i uczy swych uczniów na dobrych obywateli , odpowiedzialnych za swe czyny
i codzienne postępowanie, z nadzieją i ufnością pokładaną w młodości, zgodnie
z dewizą szkoły:


„ Tam sięgaj , gdzie wzrok nie sięga . Łam czego rozum nie złamie”.

  

Wizja

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza

w Borze Zajacińskim

 

Szkoła do której zmierzamy:

      Jest twórcza – uczy i rozwija, tworzy możliwości rozwijania talentów i zdolności uczniów. Uczniowie wiedzą czego mają się uczyć i oceniani są według jasnych
i jawnych zasad. Przestrzegane są prawa  dziecka i ucznia; szkoła jest wrażliwa na opinie uczniów i rodziców, ucząca zasad budowania dobrej wspólnoty.

      Uczy myśleć i rozumieć świat czyli uczy twórczego i krytycznego myślenia oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji, wiedza i umiejętności zdobyte w szkole pomagają uczniom zrozumieć i rozwiązywać realne problemy swej szkoły, miejscowości, własnego kraju i współczesnego świata.

      Ma własne oblicze i jest otwarta – urządza imprezy środowiskowe, dba o tradycje
i poczucie tożsamości patriotycznej, pokazuje jak praktycznie można realizować wartości
i ideały, umożliwia korzystanie z pracowni komputerowej i ICIM dla uczniów i rodziców.

      Jest bezpieczna i zdrowa – wolna od patologii, przemocy, zagrożeń, prowadząca wychowanie prozdrowotne, dbająca o higienę psychiczną dzieci, dająca wsparcie rodzicom, rozwijająca integracyjne formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie, zapewniająca wychowanie moralne, prorodzinne, tworząca przyjazny klimat
i dobre wspomnienia.

      Przygotowuje do życia – daje uczniom umiejętność dobrego komunikowania się
ze światem, samodzielnego uczenia się, praktyczne i przydatne w życiu umiejętności, ufność we własne siły, zaradność w trudnych sytuacjach, orientacje w środowisku społecznym
i przyrodniczym, umiejętność współpracy w grupie i korzystania
z technicznych środków komunikacji.

 

 

 

I   Koncepcja pracy szkoły

 

Lp.

Zadania

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Podniesienie efektów kształcenia

Zarządzanie strategiczne

Wysokie wyniki ze sprawdzianu szóstoklasisty potwierdzające podejmowane działania przyczyniające do poprawy wyników nauczania

Przez cały okres objęty planem

2.

Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły.

Zarządzanie strategiczne

Praca wychowawcza
i profilaktyczna szkoły

Większe zaangażowanie  rodziców w życiu szkoły. Zwiększenie frekwencji rodziców na spotkaniach w szkole oraz zaangażowanie podczas imprez szkolnych.

Przez cały okres objęty planem

3.

Rozwój i doskonalenie pracy szkoły

Jakość edukacji

PSP

Podwyższenie jakości pracy szkoły. Zaspokojenie potrzeb
i oczekiwań edukacyjnych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przez cały okres objęty planem

4.

Współpraca z WOM oraz SOD w Częstochowie

Jakość edukacji

PSP

Dobrze przygotowana i zaangażowana kadra. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych przez nauczycieli. Wprowadzanie nowych metod nauczania.

Przez cały okres objęty planem

5.

Promocja szkoły

Promocja

Warunki działalności szkoły

Pozytywny wizerunek szkoły w środowisku, pozytywna współpraca ze środowiskiem lokalnym i mediami. Spełnianie oczekiwań edukacyjnych środowiska. Efektywna współpraca
z sojusznikami szkoły. Pozyskiwanie sponsorów wspierających działalność szkoły.

Przez cały okres objęty planem

6.

Bieżąca aktualizacja strony internetowej szkoły

Promocja

Prezentacja szkoły na zewnątrz. Upowszechnianie osiągnięć szkoły, przekazywanie wszelkich informacji z życia szkoły, publikowanie aktualnych dokumentów.

Przez cały okres objęty planem.

 

II  ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

Lp.

Zadanie

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Podnoszenie     kompetencji     zawodowych nauczycieli

 

Nauczyciele

Nauczyciele     posiadają    pełne     kwalifikacje zawodowe. Rozwój zawodowy i doskonalenie warsztatu wpływa pozytywnie na jakość pracy nauczycieli.   Aktywny   udział   nauczycieli
w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach współfinansowanych przez Unię Europejską
w ramach EFS w celu tworzenia projektów unijnych na pozyskanie dodatkowych środków finansowych aby wzbogacać
i uatrakcyjniać bazę dydaktyczną szkoły.

 

 

 

 

  zewną      zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

Przez cały okres objęty planem

2.

Doskonalenie nauczycieli

Rozwój zawodowy nauczycieli

Wzrost    poziomu    umiejętności    nauczycieli. Zdobywanie      kolejnych       stopni      awansu zawodowego.   Kadra   przygotowana  jest   pod względem merytorycznym i wychowawczym do procesu kształcenia.

Przez cały okres objęty planem

3.

Ciągłe   i   systematyczne   rozbudowywanie bazy lokalowej i dydaktycznej. Wyposażania w    pomoce    naukowe,     dydaktyczne     i programy multimedialne

Warunki działalności szkoły

Dobrze rozwinięta i bogato wyposażona baza umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości pracy. Sukcesywne doposażanie w pomoce naukowe i programy multimedialne, projektory, laptopy, tablice interaktywne zapewniają wysoki poziom kształcenia.

 

 

 

 

poziom nauczania.

Przez cały okres objęty planem

4.

Pozyskiwanie środków z projektów  dofinansowanych ze środków Unii Europejskich

Warunki działalności szkoły

ü  utworzenie miejsca zabaw dla klas I-III w ramach programu „Radosna szkoła”,

ü   realizacja programu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

ü  realizacja programu rządowego „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”

ü  realizacja projektu unijnego w ramach EFŚ „Mała nowoczesna szkoła”

 

 

ü   

 

Przez cały okres objęty planem

5.

Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom i pracownikom na terenie szkoły

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy

Uczniowie   i   pracownicy   mają   zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

Przez cały okres objęty planem

6.

Zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz podczas przerw między zajęciami

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy

Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków na terenie szkoły i poza nią. Nauczyciele sprawują dyżury na korytarzach.

Przez cały okres objęty planem

7.

Doskonalenie jakości   dokumentów  prawa wewnątrzszkolnego i dokumentowania pracy szkoły

Kierowanie szkołą, obieg informacji

Sprawne i przejrzyste funkcjonowanie szkoły, łatwy wgląd w dokumenty szkolne przez osoby do tego uprawnione

Przez cały okres objęty planem

 

 

 

III   KSZTAŁCENIE

 

Lp.

Zadanie

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Coroczne        zatwierdzanie      szkolnych programów nauczania oraz tematyki zajęć.

Programy nauczania

Uczniowie  zdobywają  wiedzę  i  umiejętności potrzebne do uzyskiwania promocji. Są przygotowani do kontynuowania      kształcenia      w gimnazjum.

Do 15 czerwca każdego roku

2.

Aktualizacja zestawu podręczników

Programy nauczania

Przygotowanie warsztatu pracy na kolejny rok. Sprawne rozpoczynanie pracy w nowym roku szkolnym.

Do 15 czerwca każdego roku

3.

Zwiększenie     wykorzystania     technologii informatycznej w procesie dydaktycznym.

Programy nauczania

Podniesienie   motywacji   uczniów   do   nauki poprzez    zwiększenie    atrakcyjności    procesu edukacyjnego. Uczniowie, a także nauczyciele potrafią zastosować technologię informatyczną (komputery, internet, tablice interaktywne) do wykonania zadań z różnych dziedzin życia.

Okres objęty planem

4.

Przeprowadzanie badania wyników nauczania uczniów z poszczególnych przedmiotów.

Organizacja procesu kształcenia

Przebieg procesu kształcenia

Nauczyciele mając  lepsze  rozeznanie,  co  do potrzeb   i  możliwości  edukacyjnych  uczniów mogą   trafniej   dostosować   do   nich   proces kształcenia  (metody,  techniki,  tempo  pracy). Znajomość   wyników   nauczania   skłania   do weryfikacji warsztatu pracy.

Koniec I semestru lub koniec roku  szkolnego

5.

Organizowanie   zajęć   pozalekcyjnych   dla uczniów zdolnych oraz uczniów
o   szczególnych     potrzebach edukacyjnych
(np. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce,   uczniów   z   dysleksją,   uczniów
z niepełno sprawnościami, z wadami wymowy-logopedia oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka).

Organizacja procesu kształcenia

Uczniowie     rozwijają     swoje     umiejętności, poszerzają wiedzę; mają lepsze wyniki w nauce.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Realizacja zajęć wyrównawczych w ramach programu unijnego pt.: „Mała nowoczesna szkoła” z matematyki oraz  j. polskiego.

Wspomaganie rozwoju dzieci.

Okres objęty planem

6.

Organizowanie       zajęć       pozalekcyjnych rozwijających    zainteresowania    uczniów. Pozyskiwanie      środków      unijnych      na finansowanie zajęć pozalekcyjnych.

Organizacja procesu kształcenia

Uczniowie   rozwijają   swoje   zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych wynikających z planu organizacyjnego, a także realizowanych w ramach projektu unijnego pt.: „Mała nowoczesna szkoła”: z        języka angielskiego, z informatyki z historii, z koła przyrodniczo-krajoznawcze.

 

 

Cały okres objęty planem

7.

Opracowywanie/weryfikowanie szkolnych zasad oceniania.

Przebieg procesu kształcenia

Uczniowie   i   rodzice   są   poinformowani   o wymaganiach edukacyjnych oraz sposobach i formach sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Cały okres objęty planem

8.

Stosowanie metod aktywizacyjnych

Przebieg procesu kształcenia

Podniesienie   atrakcyjności   zajęć   lekcyjnych; lepsze wyniki w nauce.

Cały okres objęty planem

9.

Organizowanie konkursów przedmiotowych, rozgrywek   sportowych.   Przygotowywanie uczniów     do     udziału     w     konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych.

Przebieg procesu kształcenia

Rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

Cały okres objęty planem

10.

Realizowanie ścieżek między przedmiotowych.

Przebieg procesu kształcenia

Integracja  wiedzy  i  umiejętności;   uczniowie utrwalają, łączą i wykorzystują wiedzę zdobytą w ramach różnych przedmiotów

Cały okres objęty planem

11.

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty. Monitorowanie losów absolwentów.

Przebieg procesu kształcenia

Wnioski    wynikające    z    badania    osiągnięć edukacyjnych uczniów są wykorzystywane w doskonaleniu pracy dydaktycznej szkoły oraz w ewaluacji wewnętrznej. Lepsze przygotowanie    uczniów    do kontynuowania nauki w gimnazjum.

Cały okres objęty planem

 

 

 

 

IV  WYCHOWANIE I OPIEKA

 

IV.

 

 

 

 

 

 

Lp.

Zadanie

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Rekrutacja dzieci do przedszkola

Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych wszystkich uczniów

Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się zgodnie z przepisami prawa.

Marzec/kwiecień

2.

Przestrzeganie praw i obowiązków uczniów

Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych wszystkich uczniów

Dobra atmosfera w szkole. Pozytywne relacje „nauczyciel-uczeń”.

Przez cały okres objęty planem

3.

Uwzględnienie        specjalnych       potrzeb edukacyjnych uczniów

Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych wszystkich uczniów

Podniesienie efektów kształcenia.

Przez cały okres objęty planem

4.

Wypracowanie/wdrażanie             programu wychowawczego i profilaktyki szkoły

Praca wychowawcza i profilaktyka szkoły.

Realizacja         i         ewaluacja         programu wychowawczego i profilaktyki przy czynnym udziale wszystkich podmiotów szkoły.

Przez cały okres objęty planem

5.

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

Praca wychowawcza i profilaktyka szkoły.

Podniesienie poziomu świadomości patriotycznej i obywatelskiej uczniów.

Przez cały okres objęty planem

6.

Promocja zdrowego stylu życia

Praca wychowawcza i profilaktyka szkoły.

Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży odnośnie zdrowego stylu życia. Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Przez cały okres objęty planem

7.

Podniesienie       poziomu        świadomości uczniów odnośnie patologii i uzależnień

Praca wychowawcza i profilaktyka szkoły.

Zmniejszenie ryzyka związanego z uzależnieniami i patologiami.

Przez cały okres objęty planem

8.

Przeciwdziałanie       rozwojowi       postaw agresywnych i przemocy w szkole

Praca wychowawcza i profilaktyka szkoły.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów.

Przez cały okres objęty planem

9.

Opieka i pomoc uczniom rozpoczynającym naukę w szkole

Praca wychowawcza i profilaktyka szkoły.

Większe      zaangażowanie      oraz      poczucie identyfikacji ze szkołą uczniów klas pierwszych.

Przez cały okres objęty planem

10.

Motywowanie    uczniów    do    większego wysiłku intelektualnego i pracy nad sobą

Praca wychowawcza i profilaktyka szkoły i placówki

Poprawa wyników nauczania i zachowania uczniów.

Przez cały okres objęty planem

11.

Kształtowanie odpowiedzialności za własna edukację i przyszłość (warsztaty edukacyjno-zawodowe)

Praca wychowawcza i profilaktyka szkoły i placówki

Zaplanowanie przyszłości zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami. warsztatach  edukacyjno-zawodowych w ramach programu unijnego pt.: „Mała nowoczesna szkoła”

Przez cały okres objęty planem

12.

Rozpoznanie potrzeb w zakresie opieki nad uczniami

Praca opiekuńcza szkoły

Poznanie oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli.

Przez cały okres objęty planem

13.

Zapewnienie    dostępnych   form   pomocy uczniom, którzy jej potrzebują

Praca opiekuńcza szkoły

Wsparcie uczniów oraz objęcie ich skutecznymi formami opieki.

Przez cały okres objęty planem

14.

Postawa i zachowanie uczniów wskazują na skuteczność      działań     wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych szkoły

Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły

Moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój uczniów.

Przez cały okres objęty planem

15.

Rozwijanie umiejętności społecznych i psychologicznych

Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły

Uczniowie potrafią rozpoznać zagrożenia, rozmawiać o nich i im zapobiegać, współpracując ze szkołą.

Przez cały okres objęty planem

 

 

 

V  Aspekt gospodarczy

 

 

 

 

 

 

Lp.

Zadanie

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

 

1.

Termomodernizacja budynku szkoły związana z wymianą pieca c.o. oraz przebudowa pieca

Warunki działalności szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Dobrze    przygotowana    i    rozwinięta    baza umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości pracy. Dbanie   o   zewnętrzny   wizerunek   budynków wpływa na postrzeganie szkoły, usprawnia jej funkcjonowanie,    zapewnia    wysoki    poziomnauczania.

2009-2014

 

2.

Wymiana   instalacji   elektrycznej   wraz   z rozdzielniami     w     budynku     szkolnym, malowanie ciągów korytarzowych i klatek schodowych

Warunki działalności szkoły

 

2009-2014

 

3.

Budowa boiska ogólnodostępnego przy PSP
w Borze Zajaciońskim

Warunki działalności szkoły

 

2009-2014

 

4.

Remont sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej

Warunki działalności szkoły

 

2009-2014

 

5.

Przygotowanie dokumentacji pod budowę Sali gimnastycznej przy PSP w Borze Zajacińskim wraz z zapleczem socjalnym. Ewentualne rozpoczęcie budowy.

Warunki działalności szkoły

 

2009-2014

 

6.

Remont  posadzek     na korytarzach szkolnych

Warunki działalności szkoły

 

2009-2014

7.

Wymiana   drzwi    zewnętrznych do kotłowni oraz wewnątrz kotłowni

Warunki działalności szkoły

 

2009-2014

8.

Remont dachu na budynku szkoły-położenie papy termozgrzewalnej

Warunki działalności szkoły

 

2009-2014

9.

Przebudowa szatni dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III

Warunki działalności szkoły

 

2009-2014

10.

Remont ocieplenia oraz malowanie elewacji zewnętrznej budynku szkoły

Warunki działalności szkoły

 

2009-2014

11.

Remont  modernizacja placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkoły

Warunki działalności szkoły

 

2009-2014

 


Modyfikacja koncepcji pracy szkoły z dnia 29 listopada 2010 roku w związku z realizacją  projektu finansowanego ze  środków EFŚ „Mała-nowoczesna szkoła”(zmiany zanotowano tłustym drukiem)

OPRACOWANY PLAN ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2009-2014 MOŻE ULEGAĆ MODYFIKACJOM W MIARĘ ZMIENIAJĄCEGO SIĘ PRAWA OŚWIATOWEGO I POTRZEB PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W BORZE ZAJACIŃSKIM.

 

Plan rozwoju szkoły opracował zespół nauczycieli w składzie:

Ewa Psykała, Marek Jelonek , Marek Buchwald,
Filak Magdalena, Jolanta Bojarz,

pod przewodnictwem Bogdana Paprotnego

 

Plan opracowano na podstawie następujących dokumentów:

  • ·         Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami
  • ·         Bieżące potrzeby szkoły

 

 

Plan wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 roku

na mocy Uchwały nr 11 Rady Pedagogicznej z dnia 16 czerwca 2008 roku

 

             ………………………………………………………                                                           ………………………………………………….

                     (data i podpis dyrektora PSP w Borze Zajacińskim)                                                                                         (data i podpis przewodniczącego Rady Rodziców)