„Pomagamy dzieciakom”

Projekt „Pomagamy dzieciakom” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.


Termin rekrutacji uzupełniającej: 1 – 15 września 2021 r.
Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin naboru można pobrać w sekretariacie szkoły.

Gry i zabawy
Rytm i melodia
Skacz i licz
Złap równowagę

 

 

Projekt „Pomagamy dzieciakom”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Cele projektu:

Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnościami (2 kobiety) oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego poprzez wzbogacenie wyposażenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni i oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w specjalistyczne pomoce do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w okresie od 1.12.2020 do 30.11.2021 r.

Krótki opis projektu:

Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Przystajń, powiat kłobucki, województwo śląskie. Celem projektu jest wzbogacenie Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni oraz oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w specjalistyczne pomoce do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, a także poszerzenie oferty zajęć dodatkowych dla dzieci z niepełnosprawnością. Projekt będzie obejmował łącznie 2 dzieci (2 kobiety) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt będzie realizowany od 01.12.2020 r. do 30.11.2021 r.

 

Planowane efekty:

Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dwójki dzieci z niepełnosprawnością, będących w wieku przedszkolnym, w wyniku objęcia ich dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. Objęcie wsparciem Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni i oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w postaci wzbogacenia wyposażenia w specjalne pomoce dydaktyczne w tym w sprzęt TIK.

Wartość projektu:

104 581,25

Wkład Funduszy Europejskich:

88 894,06