„KREATORZY PRZYSZŁOŚCI”

Opis projektu:

PROJEKT „KREATORZY PRZYSZŁOŚCI”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

CELE PROJEKTU:
Wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i podniesienie szans na nabycie kompetencji kluczowych dla 76 uczniów (w tym 38 kobiet) Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim, w Gminie Przystajń, poprzez ich udział
w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, w tym zajęcia z uczniami
o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, stworzeniem
w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz podniesienie kompetencji 6 nauczycieli (w tym 4 kobiet), w okresie od 03.01.2020 do 20.06.2021 r.

Krótki opis projektu:
Projekt będzie realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim na terenie Gminy Przystajń, powiat kłobucki, województwo śląskie. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans na podniesienie kompetencji kluczowych przez 76 uczniów (w tym 38 kobiet) poprzez ich udział w zajęciach: rozwijających i dydaktyczno – wyrównawczych w tym zajęciach z uczniami o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych, stworzenie w szkole warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (doposażenie pracowni matematycznej) oraz podniesienie kompetencji zawodowych 6 nauczycieli (4K). Grupą docelową projektu będą uczniowie szkoły
w tym dzieci o specyficznych trudnościach w uczeniu się i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt będzie realizowany w okresie
od 03.01.2020 r. do 20.06.2021 r.

Planowane efekty:
Objęcie wsparciem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim – w postaci doposażenia bazy dydaktycznej w nowoczesne pomoce edukacyjne w tym sprzęt TIK.
Podniesienie kompetencji kluczowych u 59 uczniów szkoły podstawowej oraz 5 nauczycieli.

Wkład Funduszy Europejskich:

215 036,18

GEOGEBRA:

OD LICZYDŁA DO EXCELA:

MATEMATYCZNY ŚWIAT:

JĘZYKOWY ŚWIAT:

JĘZYKOMANIA:

DYSKUSYJNY KLUB JĘZYKOWY: