Regulamin Konkursu Plastycznego „W krainie baśni Hansa Christiana Andersena”

  1. Organizatorzy
   Zespół Szkół w Przystajni
Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Borze Zajacińskim
  1. Cele konkursu
   –  zapoznanie dzieci z twórczością H. Ch. Andersena
   –  rozwijanie literackich zainteresowań dzieci
   –  rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej
       poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych
   –  zachęcenie dzieci do twórczej aktywności
   –  promocja osób uzdolnionych plastycznie
  1. Założenia organizacyjne
      – w konkursie mogą brać udział dzieci uczęszczające do klas IV VI SP
   – warunkiem udziału w konkursie jest samodzielne wykonanie jednej pracy plastycznej,     związanej tematycznie z twórczością H. Ch. Andersena (praca może przedstawiać bohatera, postacie z wybranej baśni lub ilustrację do baśni)
     –  praca może być wykonana dowolną techniką na papierze A-4 (wyklucza się prace przestrzenne)
     – proponowane techniki: pastele, farba plakatowa, tusz kolorowy, ołówek, pisak, kredki, wyklejanki, kolaże
   –  każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę ( na odwrotnej stronie pracy): imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz tytuł i nazwę bohatera z przedstawionej baśni
– termin dostarczania prac upływa 14 marca 2016r., prace konkursowe należy złożyć       u nauczyciela plastyki
– ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas IV Gminnego Turnieju Baśniowego w Zespole Szkół w Przystajni 18 marca 2016r.
– oceny dokona komisja powołana przez Organizatora
– komisja wyłoni laureatów konkursu: I miejsce, II miejsce, III miejsce
– autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe
– kryteria oceniania prac:
  1. a) organizatorzy oczekują prac zainspirowanych literaturą baśni Hansa Christiana Andersena,
  2. b) pod uwagę będą brane: oryginalność, estetyka pracy, pomysłowość
– wszystkie prace przechodzą na własność organizatora
– dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim
– biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.