Informacja dla rodziców

Czas przygotowań placówek oświatowych do kształcenia uczniów na odległość

Zgodnie z rozporządzeniami MEN, które zostało podpisane dnia 20 marca br. rozpoczynamy przygotowania do prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, jakie będzie miało miejsce od 25 marca do 10 kwietnia br., w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka ma być realizowana na odległość z wykorzystaniem metod i technik dostępnych w danej placówce.

Nastąpił czas, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka od 25 marca do 10 kwietnia br. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Dyrektor musi ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m. in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.

Organizując uczniom kształcenie na odległość musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń elektronicznych. Dobór takich narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciele poinformują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

W najbliższym czasie rodzice zostaną poinformowani w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza uczniów oraz postępy w nauce.

Dajemy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Rodzicom, których dzieci nie mają możliwości uczyć się zdalnie przez komputer, zostanie udzielona pomoc w postaci dowozu materiałów do domów. Nauka na odległość jest dziś koniecznością, ale i wyzwaniem, w walce z z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Pozdrawiam,

Bogdan Paprotny.