PUBLIKACJA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim sporządzony na dzień 2021-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przystajń BIP Przystajń klikając w poniższy link:

https://bip.gminaprzystajn.pl/download/attachment/6343/bilans-psp-w-borze-zajacinskim.pdf