PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA W SZKOLE SYTUACJI ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW

Szanowni Rodzice

W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DWKI – WPB.5012.25.2019.ARB z dnia 11 maja 2019 roku,  na podstawie art.. 51 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 t. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim  informuje, że szkoła jest miejscem szczególnie narażonym na ryzyko wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci i uczniów. Do najczęściej występujących zachowań niebezpiecznych mogących pojawić się na terenie szkoły należy:

 1. Agresja fizyczna, słowna i psychiczna (m.in. bójki, wyzwiska, zastraszanie, wymuszanie)
 2. Kradzieże, popełnienie czynu karalnego
 3. Rozpowszechnianie i/lub spożywanie substancji psychoaktywnych
 4. Rozpowszechnianie pornografii, występowanie pedofilii oraz niepożądanych zachowań seksualnych
 5. Zagrożenia cyfrowe, m.in. cyberprzemoc, naruszanie prywatności (danych osobowych, wizerunku itp.), nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie, dostęp do treści wrażliwych, niepożądanych, nielegalnych, uzależnienie od Internetu itp.

W związku z powyższym szkoła na bieżąco podejmuje działania wychowawczo – profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie wystąpienia w/w zagrożeń lub ograniczenie ich rozpowszechniania. Do najczęściej podejmowanych działań należą:

 • zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem
 • prelekcje, realizacja programów profilaktycznych
 • gazetki tematyczne, itp.

Informuję wszystkich Rodziców, że szkoła w związku z zapobieganiem zachowań niebezpiecznych współpracuje z Komendą Policji (Wydziałem ds. Nieletnich) w Kłobucku oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, a przede wszystkim posiada opracowane procedury postępowania w przypadku wystąpienia wcześniej wymienionych sytuacji zagrażających bezpieczeństwu dzieci i uczniów. Należą do nich:

 • Postępowanie w przypadku wystąpienia agresji przemocy rówieśniczej.
 • Postępowanie w przypadku wystąpienia agresji i przemocy w stosunku do pracownika szkoły.
 • Postępowanie w sytuacji dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności oraz wandalizmu na terenie szkoły.
 • Postępowanie w sytuacji popełnienia przez ucznia czynu zabronionego/kradzieży.
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych.
 • Postępowanie w przypadku znalezienia niepożądanych substancji (m.in.: alkohol, narkotyki, dopalacze i inne substancje psychoaktywne) i przedmiotów niebezpiecznych (m.in.: nóż).
 • Postępowanie w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia.
 • Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie.             
 • Postępowanie w sytuacji podejrzenia o cyberprzemoc na terenie szkoły .
 • Postępowanie w przypadku rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia.
 • Postępowanie na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów.
 • Postępowanie na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole.

Powyższa informacja zostaje przekazana celem poinformowania i zapoznania się Rodziców z w/w procedurami bezpieczeństwa.  (LINK)

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły