UBEZPIECZENIE

Kontakt z Opiekunem Placówki: Alicja Kardas tel. 574 519 029 lub 791 666 863

Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. Wypełnić „Formularz o wypłatę świadczenia”–

(formularz do pobrania: w sekretariacie, u Opiekuna lub nawww.bezpieczny.pl (zakładka zgłoś zdarzenie, wypełnia Rodzic)

UWAGA; Sekretariat Placówki udzieli informacji dotyczącej numeru polisy.

  • Kserokopie dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca:

– udzielenie pierwszej pomocy oraz przebiegu leczenia w związku z zaistniałym

zdarzeniem / wypadkiem, będącym przedmiotem zgłaszanego roszczenia,

– w przypadku pobytu w szpitalu w celu leczenia choroby lub stwierdzenia poważnego

zachorowania, dokumentacja medyczna w sprawie (np. wypis ze szpitala)

  • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego (np. legitymacja szkolna) oraz kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego (rodzica), w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

Wykaz innych niezbędnych do rozpatrzenia sprawy dokumentów ukazuje pkt. 6. na formularzu Wniosku.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć przesłać wykorzystując jedną z dwóch możliwości:

  1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na [email protected] lub[email protected]
  2. Przesłać drogą listowną na adres:

Generali T.U. S.A.

Departament Centrum Likwidacji Szkód

ul. Postępu 15B

02-676 Warszawa

z dopiskiem na kopercie; Bezpieczny.pl

Opiekun polisy deklarujepomoc w wypełnieniu dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 18.00Warto skorzystać z tej pomocy, aby poprawnie zgłosić roszczenie do Generali

PONIŻEJ ZAMIESZCZONE ZOSTAŁY ODNIESIENIA DO NIEZBĘDNEJ W SPRAWIE DOKUMENTACJI:

KLIK